Bottleadvice.com

Shop

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIGITAL WINE COMPANY BVBA VOOR VERKOOP OP AFSTAND
ARTIKEL 1: IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER

Digital Wine Company (verder afgekort als ‘DWC’) heeft als doel de aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, de kleinhandel in wijnen, alcoholische en niet-alcoholische dranken, alsmede alle aanverwante goederen, benodigdheden en geschenkartikelen. DWC, met maatschappelijke zetel gelegen te 8530 Harelbeke, Ommegangstraat 2, en met BTW-nr. BE0676.649.432, biedt haar wijnen en andere voormelde dranken aan via internet (e-commerce) onder de benaming ‘Bottleadvice.com’. De contactgegevens van DWC zijn: tel.: + 32 56 71 36 60 / e-mail: [email protected]

ARTIKEL 2: ALGEMEENHEDEN
Digital Wine Company / Bottleadvice aanvaardt enkel bestellingen die worden geplaatst door een meerderjarige naar Belgisch recht. De koper verklaart zelf en is verantwoordelijk voor zijn meerderjarigheid.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop op afstand (via www.bottleadvice.com) en gelden voor elke bestelling die online geplaatst wordt via deze website. Het plaatsen van een bestelling door de Klant via deze webwinkel van Bottleadvice.com houdt in dat de Klant deze algemene voorwaarden geraadpleegd en gelezen heeft en de toepasselijkheid ervan uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door DWC aanvaard zijn.

DWC is actief in België en in het buitenland. De overeenkomst kan gesloten worden in het Nederlands, in het Frans of het Engels. Ook de verdere gegevensuitwisseling zal in één van deze talen gebeuren. De Klant zal zich niet kunnen beroepen op het feit dat hij de gekozen taal niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meer voorwaarden in te roepen.
De bepalingen zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de koop door ‘consumenten’, alsook op aankopen die binnen een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen, en voor aankopen door rechtspersonen.

ARTIKEL 3: TOTSTANDKOMING VAN DE VERKOOP OP AFSTAND — ONLINE AANKOPEN
Via de website www.bottleadvice.com kan de Klant artikelen bestellen. Om een artikel online te bestellen dient de Klant het toe te voegen aan zijn winkelkarretje. Vervolgens vult de Klant zijn klantgegevens in en kiest hij de betalingswijze (via kredietkaart (Visa/Mastercard) of via Bancontact/Mister Cash). Om de bestelling af te ronden, dient de Klant tenslotte de knop met opschrift ‘Betalen’ te kiezen en de betaling effectief uit te voeren. De catalogus met artikelen en hun omschrijving op de website vormt op zich geen aanbod. Het volstaat bijgevolg niet een bestelling te plaatsen op de website om een verkoop tot stand te brengen. Pas bij het ontvangen van de bevestigingsmail verstuurd door DWC is de koop gesloten.
DWC behoudt zich het recht om voor de veiligheid en de zekerheid van de Klant bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren. Ook bestellingen waaruit zou blijken dat de Klant de intentie heeft om de goederen zelf weder te verkopen, bestellingen door minderjarigen of onvolledige bestellingen kunnen geweigerd worden door DWC. Hetzelfde geldt tevens wanneer bij de beschrijving van het goed of de prijsaanduiding op de website een kennelijke vergissing werd begaan.

ARTIKEL 4: LEVERING – LEVERINGSTERMIJN
Na betaling door de Klant op de rekening van DWC worden de wijnen en/of andere dranken binnen de 14 dagen geleverd op het domicilieadres (in het geval de Klant een consument betreft) en op het vestigingsadres/de zetel (in het geval de Klant een éénmanszaak of vennootschap betreft). De levering gebeurt door de eigen logistieke diensten of wel via een logistieke partner van DWC. De door DWC opgegeven leveringstermijn is enkel richtinggevend en niet afdwingbaar.
Voor de veiligheid en zekerheid van de Klant kan een identiteitsbewijs (of een kopie) gevraagd worden bij de levering. De Klant of een door hem aangewezen derde dient te tekenen voor ontvangst van de levering.
Indien een artikel wordt besteld dat tijdelijk niet op voorraad is, zal worden aangegeven wanneer het artikel weer beschikbaar is. DWC is in voorkomend geval niet aansprakelijk voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de aangestelde logistieke partner. In dergelijke gevallen blijft de aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de goederen waarvan door de Klant worden bewezen dat ze niet door hem werden ontvangen.
Elke klacht betreffende zichtbare schade en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, alsook elke klacht aangaande een onjuiste of onvolledige levering, dient, om in acht genomen te worden, binnen de 5 dagen na levering per e-mail gemeld te worden op het e-mail adres ‘[email protected]’.

ARTIKEL 5: EIGENDOMSOVERDRACHT
In afwijking van art. 1583 BW blijven de verkochte goederen de exclusieve eigendom van DWC tot de Klant de betaling heeft uitgevoerd op de rekening van DWC. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de Klant vanaf de inbezitname van de goederen door de Klant of door een door hem aangewezen derde.

ARTIKEL 6: AANBOD
Ondanks het feit dat de website (met de online catalogus van artikelen) door DWC met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de beschikbaar gestelde informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. DWC is wat de juistheid, correctheid en volledigheid van de aangeboden informatie enkel gehouden tot een middelenverbintenis en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden ingeval van onvolledigheid, materiële fouten, niet up-tot-date zijn van de informatie of voor zet- of drukfouten.
Het aanbod van DWC geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door DWC. DWC kan in voorkomend geval niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet-beschikbaar zijn van een artikel.

ARTIKEL 7: PRIJS – BETALING
7.1. Alle vermelde prijzen op de website zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplichte door de Klant te dragen taksen of belastingen. De leveringskosten zijn niet inbegrepen in deze prijs, deze worden apart aangerekend. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling door de Klant wordt geplaatst, geldt voor deze verkoop op afstand de prijs die op het moment van de bestelling van toepassing is.
7.2. Op deze website is de beveiligde betalingsmodule van Ingenico geïntegreerd. DWC vertrouwt de afhandeling van de online-betalingen toe aan Ingenico. Met de online-betaalapplicatie van Ingenico kan elke Klant onmiddellijk betalen door middel van een kredietkaart (Visa/Mastercard) of via Bancontact/Mister Cash.
7.3 “Denk eraan dat het transactiebedrag op het moment van de transactie rechtstreeks bij uw creditcard in rekening wordt gebracht.”

ARTIKEL 8: GARANTIE
Bij kwaliteitsproblemen van de wijn moet u contact opnemen met ons via [email protected]. Daarbij geven wij u binnen de week een antwoord. In voorkomend geval dient de Klant de geopende fles met de kurk erop en de wijn erin, terug te bezorgen aan DWC. Deze service is enkel geldig tot maximum 1 jaar na de aankoop van de fles. De fles zal in geen geval worden terugbetaald door DWC.
Om een beroep te doen op voormelde garantie, moet de klant het aankoopbewijs ervan kunnen voorleggen. De Klant wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

ARTIKEL 9: INTELLECTUELE EIGENDOM
DWC blijft op ieder moment de exclusieve titularis van alle intellectuele eigendomsrechten die zij bezit op de door haar geleverde goederen.

ARTIKEL 10: HERROEPINGSRECHT
10.1. Deze bepaling geldt uitsluitend voor de verkoop op afstand aan consumenten. Deze bepaling is dus niet van toepassing op aankopen die binnen een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen, noch voor aankopen door rechtspersonen, noch voor aankopen in een winkel.
10.2. De overeenkomst tussen partijen kan zonder opgave van redenen herroepen worden binnen de 14 dagen vanaf de levering. Deze termijn gaat in op de dag na de inontvangstname van de goederen door of namens de Klant. Voor het verstrijken van de herroepingstermijn stelt de consument DWC op de hoogte van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. De Klant kan zijn herroepingsrecht uitoefenen door binnen deze termijn 1) gebruik te maken van het modelformulier voor herroeping (zoals beschikbaar gesteld op de website van DWC), 2) een andere ondubbelzinnige verklaring af te geven waarin hij verklaart de overeenkomst te herroepen. Zoals gezegd biedt DWC de consument de mogelijkheid het modelformulier voor herroeping of een andere ondubbelzinnige verklaring op haar website elektronisch in te vullen en toe te zenden. In dit geval deelt DWC de consument onverwijld op een duurzame gegevensdrager de bevestiging van de ontvangst van de herroeping mee. De bewijslast ten aanzien van de uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
10.3. Tijdens de herroepingstermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met de geleverde goederen en hun verpakking. De consument zal de goederen slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij de goederen wenst te behouden. Indien de goederen niet meer in de originele en onbeschadigde staat verkeren, kan de consument zich niet op zijn herroepingsrecht beroepen. Als de verpakking deel uitmaakt van het goed (bijv. een wijnkist of een speciale doos), dient deze eveneens in de originele en onbeschadigde staat te verkeren. De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen dat verder gaat dan nodig om de aard en de kenmerken van het goed vast te stellen.
10.4. Onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop de consument zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan DWC heeft meegedeeld, zendt de consument de goederen terug of overhandigt die aan DWC. De consument draagt hierbij enkel de directe kosten van het terugzenden van de goederen.
DWC vergoedt alle van de consument ontvangen betalingen, inclusief, desgevallend, de leveringskosten, onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop DWC wordt geïnformeerd van de beslissing van de consument om de overeenkomst te herroepen.
DWC verricht de terugbetaling onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door de consument tijdens de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij de consument uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en met dien verstande dat de consument als gevolg van zulke terugbetaling geen kosten mag hebben. Van DWC wordt niet verlangd de bijkomende kosten terug te betalen, als de consument uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering dan de door DWC aangeboden goedkoopste standaardlevering heeft gekozen. Behoudens wanneer DWC heeft aangeboden de goederen zelf af te halen, mag DWC, voor wat betreft verkoopovereenkomsten, wachten met de terugbetaling totdat zij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de consument heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

ARTIKEL 11: KLANTENDIENST – CONTACT
De klantendienst van DWC is bereikbaar via e-mail ‘[email protected]’ of per post op het volgende adres: Ommegangstraat 2, 8530 Harelbeke. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden (zie hiervoor ook artikel 4, paragraaf 4).

ARTIKEL 12: GEDEELTELIJKE ONGELDIGHEID – NIET-VERZAKING
Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig, onafdwingbaar of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de afdwingbaarheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door DWC om één van de in deze algemene voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

ARTIKEL 13: WIJZIGING VOORWAARDEN
DWC kan huidige algemene voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe algemene voorwaarden.

ARTIKEL 14: BEWIJS
Partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (e-mail & back-ups).

ARTIKEL 15: TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTER
Het Belgisch recht is van toepassing. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Kortrijk bevoegd.